Yazım Kuralları

GENEL İLKELER

Akademik Literatür Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (AKALİD)'ne gönderilen makaleler; notlar, tablolar ve şemalar dahil, 4,000 ve 8,000 kelime arasında olmalı ve blok alıntılarda kelime sayısı makalenin toplam kelime sayısının % 10’unu geçmemelidir. Dergiye gönderilen Türkçe yazılarda yayınlanma kararı alınan yazılar için en az makale ana metninin % 10'u kadar geniş İngilizce özet eklenmelidir. İngilizce özet dil editörümüz tarafından kontrol edilecek ve uygun görmesi halinde yazı yayımlanmak üzere sıraya alınacaktır.

AKALİD, Yayın Kurulu makalelerin Türkçe ve İngilizce başlıkların anlaşılmasını sağlamak için gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Yazarlar başlıkla beraber makalenin temel tezi ve alanına yaptığı orijinal katkıyı belirten bir öz ilave etmelidir. Başlık ve özet Türkçe, İngilizce olmalıdır. Özetler 150 kelimeyi geçmemelidir. Ayrıca gönderilen Türkçe çalışmalarda yayımlanma kararı alınan yazılar için, en az makale ana metninin % 10'u kadar geniş İngilizce özet eklenmelidir.

Makalelerin indekslenmesi için yazarlar ayrıca 3-5 kelimelik Türkçe ve İngilizce anahtar kelimelere yer vermelidir. Yazının başlığının altında yazar adı, unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşılabilecek e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir. Yazıların hangi akademisyen tarafından sisteme eklendiği ya da dergiye gönderildiği, sistem yöneticisi tarafından zaten görülebildiğinden, bu bilgiler, yazılar hakem sürecinden geçtikten sonra, yazıya editör tarafından eklenecektir. Dolayısıyla yazılar sisteme girilirken, gözden geçirilip yazara ait herhangi bir bilginin yazıda yer almadığından emin olunmalıdır. Bu husus, makaleyi inceleyecek hakemlere daha rahat hareket imkânı tanınması açısından önemlidir.

Yazı, www.akalid.com adresindeki Makale Takip Sistemi aracılığıyla, e-posta adresi ve parolayla girilen kişisel sayfadan gönderildikten sonra, aynı sayfadan hakem süreci takip edilebilir. Bu aşamadan sonra, düzeltmelerin yapılması için, hakemlerden raporların gelmesi beklenmelidir. Yazar, hakemlerin talebi doğrultusunda düzeltmiş olduğu çalışmasını, düzeltme talep eden hakemin raporunun olduğu sayfaya yüklemelidir.

Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması veya aynı anda başka bir yerde değerlendirme aşamasında olmaması gerekmektedir. Kitap hâlinde yayımlanmamış sempozyum bildirilerinin yayımı ise, bu durumun belirtilmesi şartıyla mümkündür.

Yazılar aşağıda belirtilen AKALİD Yazım ve Yayım İlkeleri’ne uygun olarak gönderilmelidir. Çalışma ana sayfamızda bulunan örnek makale şablonun içerisine uygun şekilde düzenlenip kopyalanmalıdır. Sisteme bu formatta girilmeyen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır. Makale içerisindeki tablolar ile bunların numarandırılmış açıklamaları 12 punto Garamond yazı tipi  ile yazılmalıdır.

Makale içerisinde, yazar / yazarlar ile ilgili herhangi bir isim veya kurum bilgisi yer almamalıdır. Dergimizde Kör Hakem Sistemi kullanılması nedeniyle bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.

Makale içerisinde başlıklar ve alt başlıklar aşağıdaki şekilde numaralandırılmalıdır:

Öz / Anahtar Kelimeler

Absract / Keywords

Giriş

1. ANA BAŞLIK

1.1. Birinci Alt Başlık

1.2.  Birinci Alt Başlık

2. ANA BAŞLIK

2.1. Birinci Alt Başlık

2.1.1. İkinci Alt Başlık

2.1.2. İkinci Alt Başlık

2.2. Birinci Alt Başlık

SONUÇ

KAYNAKÇA

SAYFA DÜZENİ

Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa ölçüleri aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:

Kağıt Boyutu           

: A4 Dikey                      

Yazı Tipi Stili           

: Normal  

Üst Kenar Boşluk      

: 2,5 cm

Ana Metin Boyutu     

: 14 punto

Alt Kenar Boşluk     

: 2 cm

Dipnot Metin Boyutu

: 12 punto

Sol Kenar Boşluk

: 2,5 cm

Blok Alıntı Stili             

: İtalik      

Sağ Kenar Boşluk   

: 2,5 cm

Paragraf Aralığı       

: 6 nk                            

Paragraf Başı           

: 0,5 cm

Satır Aralığı                

: 1,1

Blok Alıntı               

: Sol ve Sağ 0.5 cm           

Yazı Tipi             

: Garamond

Yazılarda sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir. Makale içerisindeki ana başlıkların tamamı büyük harflerle yazılmalıdır. Bunların dışındaki başlıkların her bir kelimesinin sadece ilk harfleri büyük yazılmalı ve başka hiçbir biçimlendirmeye yer verilmemelidir. İmlâ ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumunun İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır. Akademik Literatür Tarih Araştırmaları Dergisi (AKALİD), Türkçe makalelerde aşağıdaki Kaynak Gösterme Rehberi’ni; Türkçe dışındaki çalışmalarda Chicago Manual of Style kullanmaktadır.

AKALİD TÜRKÇE KAYNAK GÖSTERME REHBERİ

▪ Akademik Literatür Tarih Araştırmaları Dergisi (AKALİD)’ne gönderilen makaleler dipnot kullanılarak yazılmış olmalıdır. Dipnotlarda geçen kaynaklar, açık ve ayrıntılı künyeleriyle birlikte yazının sonunda Kaynakça kısmında verilir. Dipnot cümle bitiminde noktadan sonra verilmelidir. Örnek:

Yusuf Halis Efendi, birçok devlet vezaifinin yanında taşradan Babıâli’ye ve diğer devlet birimlerine gelen Arapça evrakın tercümesinden de sorumluydu. Anlaşılacağı üzere Yusuf Halis Efendi devlet tecrübesi açısından oldukça dikkat çeken birisiydi. [1]

▪ Kaynak ilk kez geçtiğinde, künyesi dipnotta aşağıdaki şekilde verilir. Kitap başlığı itali olarak yazılır. Örnek:

Tuğrul Özcan, Merkezi ve Modern Eğitim Kapsamında Osmanlı Gayrimüslim Cemaat ve Yabancı Okulları, Gece Kitap, Ankara 2017, s. 55.

▪ Dipnotta ikinci kez geçen kaynak için, araya başka kaynaklar girmişse, yazarın İsminin başharfi ve soyadından sonra eserin ilk üç kelimesi yazılır ve üç nokta (… ) konularak kısaltılır. Örnek:

Dipnotta:

1. Önder Duman, Emperyal Bir Araç Olarak Rum-Pontus Sorunu (1908-1918), Berikan Yayınevi, Ankara 2010, s.53.

2. Zeynep Özdem, Kırım Karasubazar`da Sosyo-Ekonomik Hayat, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2010, s. 48.

3. Ö. Duman, Emperyal Bir Araç…, s.53.

▪ Dipnotlarda “Ad Soyad” sıralaması, kaynaklar bölümünde ise “Soyad, Ad” sıralaması tercih edilir. Kitapla ilgili künye bilgileri kaynaklar bölümünde verilirken sayfa bilgisine tekrar yer verilmez. Örnek:

Dipnotta:

1 Rıza Karagöz, Canikli Ali Paşa, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2003, s. 166.

Kaynakçada:

KARAGÖZ, Rıza, Canikli Ali Paşa, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2003.

▪ Alıntı bir makaleden yapılmışsa, dipnotta alıntının geçtiği sayfa veya sayfaların bilgisi verilir. Dergi isimleri italic olarak yazılır. Kaynaklar bölümünde ise makalenin dergideki sayfa aralığıyla ilgili bilgiler verilmelidir. Örnek:

Dipnotta:

1 İlhan Ekinci, “XIX. Yüzyılda Osmanlı Deniz Ticaretinde Değişim ve Tepkiler”, Tarih İncelemeleri Dergisi, C.XXI, S.2, Aralık 2006, s. 44.

Kaynakçada:

EKİNCİ, İlhan, “XIX. Yüzyılda Osmanlı Deniz Ticaretinde Değişim ve Tepkiler”, Tarih İncelemeleri Dergisi, C.XXI, S.2, Aralık 2006, s. 35-76.

▪ Bir eser metinde ilk defa kullanıldığında tam künyesi verilmelidir. Daha sonra metin içi göndermelerde, mükerrer alıntılarda ve dipnotlarda künyeler kısaltılarak verilebilir. Ancak metnin sonundaki kaynakçalarda kısaltma yapılmaz. Örnek:

Dipnotta:

1 Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA), Bab-ı Asafi Mektubi Kalemi Mühimme Evrakı (MKT. MHM.), 439/79, 08/Z/1285 (22 Mart 1869)

2 BOA, MKT. MHM., 439/79, 08/Z/1285 (22 Mart 1869).

Kaynakçada:

Bab-ı Asafi, Mektubi Kalemi Mühimme Evrakı (MK.MHM): 439/79, 08/Z/1285.

Aynı evrak kalemine ait belge künyeleri “…; 523/78, 12/Ra/1243; 523/98, 12/Ra/ 1243.” şeklinde devam ettirilir.

▪ Tek yazarlı kitap

Dipnotta:

1 Nedim İpek, İmparatorluktan Ulus Devlete Göçler, Serander Yayınları, Trabzon 2006, s.77.

Kaynakçada:

İPEK, Nedim, İmparatorluktan Ulus Devlete Göçler, Serander Yayınları, Trabzon 2006.

▪ İki-üç yazarlı kitap

Dipnotta:

1 Kemal Saylan - İlhan Gök, Sicill-i Ahval Defterlerine Göre Ordulu Devlet Adamları, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul 2016, s. 67.

Kaynakçada:

SAYLAN, Kemal - İlhan Gök, Sicill-i Ahval Defterlerine Göre Ordulu Devlet Adamları, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul 2016.

▪ Tek yazarlı makale

Dipnotta:

1 Zafer Gölen, “Şark Meselesi Işığında Balkan Milliyetçiliği ve Büyük Güçlerin Balkan Politikaları”, Türk Yurdu, C.31, S.284, Nisan 2011, s.99.

Kaynakçada:

GÖLEN, Zafer, “Şark Meselesi Işığında Balkan Milliyetçiliği ve Büyük Güçlerin Balkan Politikaları”, Türk Yurdu, C.31, S.284, Nisan 2011, s.91-101.

▪ İki yazarlı makale

Dipnotta:

1 İbrahim Serbestoğlu- Turan Açık, "Osmanlı Devleti'nde Modern Bir Okul Projesi: Müze-i Hümâyûn Mektebi", Gazi Akademik Bakış Dergisi, C.6, S.12, Yaz 2013, s.167-172.

Kaynakçada:

SERBESTOĞLU, İbrahim- Turan Açık, "Osmanlı Devleti'nde Modern Bir Okul Projesi: Müze-i Hümâyûn Mektebi", Gazi Akademik Bakış Dergisi, C.6, S.12, Yaz 2013, s.157-172.

▪ Metni yayıma hazırlanan eserler

Dipnotta:

1 Mahir Said Pekmen, 31 Mart Hatıraları İsyan Günlerinde Bir Muhalif, (Haz. Hasan Babacan-Servet Avşar), Türk Tarih Kurumu, Ankara 2013, s. 83.

Kaynakçada:

PEKMEN, Mahir Said, 31 Mart Hatıraları İsyan Günlerinde Bir Muhalif, (Haz. Hasan Babacan-Servet Avşar), Türk Tarih Kurumu, Ankara 2013.

▪ Yazma eserler

Dipnotta:

1 Mühyi-i Gülşeni, Siret-i Murad-ı Cihan, Süleymaniye Kütüphanesi, İstanbul MS Fatih, no: 3496, 2a-4a.

Kaynakçada:

MÜHYİ-İ GÜLŞENİ, Siret-i Murad-ı Cihan, Süleymaniye Kütüphanesi, İstanbul, MS Fatih, no: 3496.

▪ Yazarı belirtilmemiş kitap

Dipnotta:

1 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1997, s. 56.

Kaynakçada:

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1997.

▪ Çeviri kitap

Dipnotta:

1 Stanford Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, (Çev. Mehmet Harmancı), E Yayınları, İstanbul 1982, s. 145.

Kaynakçada:

SHAW, Stanford, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, Çev. Mehmet Harmancı, E Yayınları, İstanbul 1982.

▪ Editörlü kitapta bölüm

Dipnotta:

1 Birten Çelik, “Ereğli Kömür Havzası’nda Bir Baskın ve Etkileri”, Osmanlı’nın Peşinde Bir Yaşam: Suraiya Faroqhi’ye Armağan, (Ed. Onur Yıldırım), İmge Kitabevi, İstanbul 2008, s. 281-316.

Kaynakçada:

ÇELİK, Birten, “Ereğli Kömür Havzası’nda Bir Baskın ve Etkileri”, Osmanlı’nın Peşinde Bir Yaşam: Suraiya Faroqhi’ye Armağan, (Ed. Onur Yıldırım), İmge Kitabevi, İstanbul 2008, s. 271-326.

▪ Editörsüz ya da editörü belli olmayan kitapta bölüm

Dipnotta:

1 İsmail Parlatır, “Bilimsel Yazıların Hazırlanmasında Uygulanacak Kurallar,” Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Yargı Yayınevi, Ankara 200, s. 435.

Kaynakçada:

PARLATIR, İsmail, “Bilimsel Yazıların Hazırlanmasında Uygulanacak Kurallar,” Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Yargı Yayınevi, Ankara 200, s. 433-449.

▪ Tez

Dipnotta:

1 Tuğrul Özcan, II. Abdülhamid Döneminde Orta ve Doğu Karadeniz'de Ermeni Tedhişi, (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Samsun 2003, s. 18.

Kaynakçada:

ÖZCAN, Tuğrul, II. Abdülhamid Döneminde Orta ve Doğu Karadeniz'de Ermeni Tedhişi, (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Samsun 2003.

▪ Ansiklopedi maddesi

Dipnotta:

1 İlhan Şahin- Feridun Emecen, “Amasya”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C.3, İstanbul 1991, s. 3.

Kaynakçada:

ŞAHİN, İlhan - Feridun Emecen, “Amasya”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C.3, İstanbul 1991, s.1-4.

▪ Yazarlı gazete yazısı

Dipnotta:

1 Hikmet Ltuntaş, “Fatsa Limanı Uzatılıyor”, Fatsa Güneş Gazetesi, 19 Eylül 198, s. 4.

Kaynakçada:

ALTUNTAŞ, Hikmet, “Fatsa Limanı Uzatılıyor”, Fatsa Güneş Gazetesi, 19 Eylül 1987.

▪ Yazarsız gazete yazısı

Dipnotta:

1 “Ilıca Kaplıcası Açılıyor,” Fatsa Güneş Gazetesi, 17 Kasım 1973, s. 4.

Kaynakçada:

“Ilıca Kaplıcası Açılıyor,” Fatsa Güneş Gazetesi, 17 Kasım 1973.

▪ Internet Sayfası

Dipnotta:

1 http://www.http://akalid.com/panel/sayfa_duzenle/2058 (E.T. 25.03.2023)

Kaynakçada:

http://www.http://akalid.com/panel/sayfa_duzenle/2058 (E.T. 25.03.2023)

 


250 defa okundu.