Yayın Politikası

Akademik Literatür Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (AKALİD), Yayın Etiği Komitesi (COPE) yönergelerini onaylar ve tahrifat, etik dışı ifadeler, intihal, uygunsuz görüntü gibi yayım suiistimal vakalarını takip eder.

Editörlerin, Yayın ve Danışma Kurullarının Görevleri

Editörler, gönderilen makaleleri sadece akademik ölçütlere göre değil aynı zamanda yazarın cinsiyeti, cinsel yönelimi, etnik kökeni, dini inancı, politik görüşü veya çalıştığı kurum gibi aidiyetleri dikkate almaksızın derginin kriterleri kapsamında değerlendirir. Düzenleme ve yayımlama kararları, AKALİD dışındaki herhangi bir kurum tarafından belirlenmez. Editör ve editör yardımcıları AKALİD'in tüm dergi içeriğinin yayımlanması konusunda tam yetkilidir. Editörler ve editoryal çalışanlar, gönderilen bir makaleye dair herhangi bir bilgiyi ilgili yazar/yazarlar, hakemler, muhtemel hakemler, diğer editoryal danışmanlar ve yayıncı dışındakilere ifşa edemez. Editörler ve yayın kurulu üyeleri, gönderilen bir metinde açıklanan yayımlanmamış bilgileri, yazarların yazılı izni olmadan kendi araştırma amaçları doğrultusunda kullanamazlar. Editörler, yazarların ya da yazı ile ilişkili olabilecek kurumların herhangi biriyle rekabet, ortaklık ya da diğer ilişkilerden veya bağlantılardan kaynaklanan çıkar çatışmalarının bulunduğu yazılarda kendilerini geri çekmelidirler. Editörler, tüm katılımcılardan konuyla ilgili çıkar açıklamalarını ve çıkarları yayımdan sonra ortaya çıkmışsa düzeltme yayımlamalarını talep etmelidirler. Gerekirse ilgililere kaygı beyanı, tekzip ya da geri çekme gibi uygun eylemler uygulanmalıdır.

Editörler, gönderilen makalelerin yayınlanmak üzere değerlendirilmesini ve bu alanda uzman olan en az iki hakem tarafından hakem değerlendirmesinden geçirilmesini sağlarlar. Editörler, dergiye gönderilen yazıların  yayımlanma sırasından, söz konusu çalışmaların onaylanmasından, araştırmacıların veya okuyucuların yorumlarının dikkate alınmasından ya da alınmamasından sorumludurlar. Hakaret, telif hakkı ihlali ve intihal konusunda başeditör, karar verirken diğer editörler veya hakemler ile görüşebilir. Editörler ve editörler kurulu, yazarların ifade ettiği görüşlerden ve dergideki yayınlanan yazıların içeriğinden sorumlu değildir.

Hakemlerin Görevleri

Hakem değerlendirmesi, editörlere karar vermede, yazarların yazılarını iyileştirmelerinde yardımcı olur. Bu değerlendirme, resmî bilimsel iletişimin temel bileşenidir ve bilimsel çabanın merkezinde yer alır. Hakemlerin kararları dergide yayınlanacak tek araçtır ve kesindir. Bir makalede bildirilen araştırmayı değerlendirmek için nitelikli olmayan ya da kısa sürede değerlendirmenin imkânsız olacağını bilen hakem, derhal editörü bu durumdan haberdar eder ve yeni bir hakem atanması için değerlendirme sürecinden muafiyetini ister. Hakemlere inceleme için gönderilen yazılar, gizli belgelerdir ve bu şekilde değerlendirilidir. Editörler tarafından yetkilendirilmedikçe hakem değerlendirmeleri başkalarıyla paylaşılmaz. Bu gizlilik ilkesi, inceleme davetini reddeden davetli hakemler için de geçerlidir.

Hakemler; incelemelerini objektif olarak yapmalı ve değerlendirmelerini, yazarların makaleyi geliştirmek için kullanabilecekleri şekide destekleyici argümanlarla açıkça ifade etmelidirler. Hakemlerin yazarlar hakkında kişisel eleştirii yapmaları etik açıdan uygun değildir. Hakemler, yazarlar tarafından alıntılanmayan yayınlanmış çalışmalar konusunda titiz davranmalıdır. Bir hakem editörlere, yayımlanmak üzere sürece dahil edilen makalelerin benzerlik veya örtüşme durumlarını bildirme konusunda sorumludur. Hakemler, böyle bir durumda benzerlik raporu sunan yazılımlarından yararlanarak incelemesini derinleştirebilir. Davetli hakemler, inceledikleri makalelerle ilgili çıkar çatışması yaşanması durumunda derhal çıkar çatışmasını hakem davetini reddederek editörlere bildirimde bulunur. Gönderilmiş bir makalede bulunan yayınlanmamış materyal, yazarların açık yazılı onayı olmadan bir hakem tarafından kendi araştırmasında kullanılamaz. Hakem değerlendirmesi yoluyla elde edilen ayrıcalıklı bilgi veya fikirler, gizli tutulur ve gözden geçirenin kişisel avantajı için kullanılamaz. Bu durum inceleme davetini reddeden hakemler için de geçerlidir.

Yazarların Görevleri

Özgün makale yazarları, yapılan işin prosedürlerini ve sonuçlarını doğru bir şekilde sunmalı ve akabinde çalışmanın önemini objektif bir şekilde tartışmalıdır. Yazı, başka araştırmacıların çalışmadan istifade edebilmesi için yeterli referansları içermelidir. İnceleme makaleleri objektif ve kapsamlı olmalıdır. Her halükârda yazarlar, katılımcıların gizliliğinin korunabilmesi koşuluyla bu verilerin yayınlanmasından en az 10 yıl sonra diğer yetkili profesyonellere erişilebilir olmasını sağlamalıdır. Tescilli verilere ilişkin yasal haklar yayımlanmasını engellemez. Yazarlar, yalnızca tamamen orijinal eserler yazdıklarını ve gönderdiklerini ve başkalarının eserlerini ve / veya ifadelerini kullandılarsa, bunun uygun şekilde atıf yapılarak belirtildiğinden emin olmalıdırlar. Makalede bildirilen çalışmanın niteliğini belirlemede etkili olan yayınlara da değinilmelidir. Herhangi bir şekilde yapılan intihal, etik olmayan yayıncılık davranışını oluşturur ve kabul edilemez.

Aynı çalışma birden fazla dergide veya kitapta yayınlanmamalıdır. Bu nedenle, yazarlar başka bir dergide yayınlanmış bir makaleyi değerlendirmek üzere göndermemelidirler. Bir makalenin birden fazla dergiye aynı anda sunulması etik olmayan yayıncılık davranışıdır. Bununla birlikte hakem, makale konusu hakkında kendini vasıflı hissetmiyor ya da zamanında geri dönüş sağlaması mümkün görünmüyorsa bu durumu editöre bildirmeli ve hakemlikten çekilmelidir. 

Yalnızca içerik/makale ile ilgili kamu sorumluluğunu üstlenebilecek ve yazarlık kriterlerini karşılayabilecek kişiler, metinde yazar olarak listelenmelidir. Yazarlar, mümkün olan en erken aşamada makalenin sonuçlarını veya yorumlarını etkileyecek herhangi bir çıkar çatışmasını bildirmelidir. Açıklanması gereken muhtemel çıkar çatışmaları örnekleri arasında, onursal, eğitim hibeleri veya diğer finansman, finansal konuşmacıların bürolarına katılım, üyelik, istihdam, danışmanlık, hisse sahipliği veya diğer sermaye payları ve ücretli uzman tanıklığı veya patenti gibi finansal varlıklar bulunmaktadır. Bu düzenlemelerinin yanı sıra, kişisel veya mesleki ilişkiler, üyeler, konudaki bilgi veya inançlar gibi finansal olmayan konularda çıkar çatışması olarak değerlendirilir.

Yazarlar, başkalarının çalışmalarını doğru bir şekilde incelediklerini temin etmeli ve ayrıca kendi çalışmalarına ilham olmuş çalışmalardan atıf yapmak suretiyle bahsetmelidir. Özel olarak elde görüşme ve yazışmalardan elde edilen bilgiler ilgili kişi/kaynaklardan açıkça ve yazılı olarak izin alınmadan kullanılmamalılıdır. Yazarlar, bu hizmetlere dahil olan kişilerin açık yazılı iznini almadıkça, açık/gizli hizmetler sunma sırasında elde edilen bilgileri kullanmamalıdır. Yazarlar kendi yayınlanmış çalışmalarında önemli hatalar veya yanlışlıklar keşfettiğinde derhal derginin editörlerini veya yayıncısını bilgilendirmeleri gerekir. Ayrıca yazarlar akalede dizgi/yazım hatası yapılmış ise düzeltmek veya geri çekmek için iş birliği yapmak zorundadır. Eğer editörler veya yayıncı, üçüncü şahısların yayınlarının hatalı veya yanlış şekilde ortaya konulduğunu / incelendiğini / atıf yapıldığını öğrenirse sorumlu yazarın makaleyi derhal düzeltmekle, geri çekmekle veya derginin editörlerine makalenin doğruluğuna dair kanıt sunmakla yükümlülüğüdür. 

İntihal Durumu ve İntihal Raporu

Özgünlük, yazıların okunması ve hatalar bireysel yazarların sorumluluğundadır. AKALİD’de inceleme ve yayınlanmak üzere gönderilen tüm yazılar, özgünlük, etik konular ve faydalı katkılar için "çift kör" incelemelere tabi tutulmaktadır.  Ön kontrolden geçirilen makaleler, iThenticate ve Turnitin yazılımları kullanılarak intihal için taranır. Yazar/yazarlar, intihal raporları sonuçlarının başvuru esnasında dergiye bildirilmesinden bizzat sorumludurlar. Buna rağmen editörler, gerekli olması halinde makaleyi değerlendirme ya da üretim sürecinin çeşitli aşamalarında intihal kontrolüne tabi tutabilirler. Makalelerde intihal (kendi kendine intihal de dahil) tespit edilmesi durumunda yazarlar bilgilendirilir ve makalesinin süreci derhal sonlandırılır. Makalenin türüne bağlı olarak intihal oranı % 15'ten fazla olamaz. 


252 defa okundu.